REGULAMIN SKLEPU

www.agbet.eu

Regulamin sklepu internetowego www.agbet.eu
(obowiązuje od  05.03.2019 r.)

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej „Ustawa”) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego AG-BET (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep oraz strona internetowa agbet.eu są własnością firmy AG-BET JAKUBOWSKI MAREK zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w: Drzewoszki Wielkie 51, 99-320 Dobrzelin NIP: 7751929622 zwanej dalej „Sprzedawcą”.
 3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie wymagana jest rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Rejestracja jest w związku z powyższym dobrowolna, a podane w jej procesie dane mogą zostać usunięte z systemu sprzedawcy w każdej chwili w następstwie żądania złożonego przez klienta drogą mailową, pocztową bądź telefoniczną.

II. Ceny i oferta

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
 2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu.
 4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia na określony produkt lub produkty za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów, w tym rabatów przypisanych dla kart stałego klienta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen prezentowanych produktów.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Działalność handlowa Sprzedawcy prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty Sprzedawcy są dostępne pod adresem  agbet.eu. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej (e-mail)– poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej biurozywice@onet.pl;
 • telefonu– poprzez kontakt z infolinią pod numerem +48 691 913 830, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu;
 1. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
 3. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.

IV. Zasady anulowania zamówień

 1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedawcy, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
 4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku – gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

V. Formy płatności

1. Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

 • przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji),
 • gotówką – przy odbiorze zamówienia w sklepie,
 • kartą płatniczą lub tzw. szybkim przelewem bankowym – przy składaniu zamówienia lub przy odbiorze
 1. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
 2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki, w tym zmiany z płatności przy odbiorze zamówienia na płatność przed wysłaniem zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.
 4. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Sklepie. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Sklepie (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 5. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI. Zasady dostawy zamówień

 1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
 2. Sprzedawca może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.
 3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedawcę, określone są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Sklepu.
 7. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

VII. Gwarancja oraz procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 1, podstawy reklamacji nie może stanowić:
 • podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
 • powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
 • inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie opakowania o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
 • uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 1. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru u Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: AG-BET JAKUBOWSKI MAREK, Drzewoszki Wielkie 51, 99-320 Dobrzelin. Paragon fiskalny lub faktura może być przekazana Sprzedawcy w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres agbet1@op.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po uznaniu reklamacji za uzasadnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: AG-BET JAKUBOWSKI MAREK, Drzewoszki Wielkie 51, 99-320 Dobrzelin, mailowo pod adres agbet1@op.pl.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest AG-BET JAKUBOWSKI MAREK, Drzewoszki Wielkie 51, 99-320 Dobrzelin.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu
 1. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Sprzedawcy, co może spowodować, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, będą błędne, nieaktualne lub nie będą odpowiadać zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca informuje również, że w wyniku indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego, mogą występować ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).
 2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 3. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego na stronie internetowej sklepu oraz w wersji pisemnej pod adresem: AG-BET JAKUBOWSKI MAREK, Drzewoszki Wielkie 51, 99-320 Dobrzelin.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Regulamin obowiązuje od 05.03.2019 r.